BITKOM

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.


ドイツの情報科学と通信、ニューメディアに関する調査をしている政府機関です。

>> さらに詳細な情報はこちら